Sjökapten – Kemi för däcksbefäl

Kurskod S0442032
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/1, table A-II/1.
Function: Cargo handling and stowage at the operational level
Competence: ”Inspect and report defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/2, table A-II/2.
Function: Cargo handling and stowage at the management level
Competence: ”Assess reported defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks and take appropriate action”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/5, table A-II/5.
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence: ”Apply occupational health and safety precautions”
– grundläggande kemikunskaper
– kunskapen att självständigt kunna söka ny kunskap inom området
– förståelsen för sådana kemiska begrepp som har koppling till däcksbefälets arbetsområden.

Innehåll

Atomers och molekylers byggnad
Periodiska systemet
Kemisk bindning
Aggregationstillstånd
Allmänna gaslagen
Lösningar
Kemiska reaktioner
Syror och baser, pH
Elektrokemi
Korrosion och korrosionsskydd
Viktiga kolväten och polymerer

Närvaro

75 % närvaro eller enligt överenskommelse med ansvarig lärare, samt inlämningsuppgifter inlämnade senast 2 veckor efter kursen slut

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

I kursen används både formativ och summativ bedömning.
Godkänd tentamen samt godkända inlämningsuppgifter

– tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan översiktligt redogöra för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som används inom kemi

– goda insikter(3-4)
Den studerande kan utförligt redogöra för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som används inom kemi

-Utmärkta insikter (5)
Den studerande kan utförligt och nyanserat redogöra för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som används inom kemi

Kurslitteratur och studiematerial

” Repetitionskurs i kemi”.
Magnus Ehinger
Studentlitteratur
ISBN: 9789144000510
Material utdelat från ansvarig lärare

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet samt underkända insikter vid ej godkänt
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, demonstrationer, självstudier och eventuella inlämningsuppgifter

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:10