Sjökapten – Fysik för nautiker - Laborationer

Kurskod S0423072-3
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

– hydrostatiskt tryck och hydrauliska system
– tryck- och dragspänning, Hookes lag
– strömningslära, Bernoullis lag, bankeffekten, squat-effekten, pitot-röret, häverten + andra tillämpningar
– Värmelära: olika temperaturskalor; värmeutvidgning hos fasta ämnen, vätskor och gaser
– Allmänna gaslagen med tillämpningar
– luftens fuktighet, daggpunkten; ”lastrumsmeterologi”
– grundbegrepp i vågrörelselära: resonans; transversella och longitudinella vågor; ljudets fart, reflexion, refraktion och diffraktion
– Dopplereffekten och dopplerloggen
– havsvågor; signifikant våghöjd, refraktion och diffraktion; Monstervågor, Tsunamivågor
– Optik: reflexion, brytning , totalreflexion; tillämpningar: atmosfärisk refraktion, hägringar, ljusbrytningar i vatten

Närvaro

Närvaroskyldighet på laborationerna och demonstrationerna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen
Hemuppgifter
Godkända laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
– Chanfreau P. (2018). Vatten, vågor, värme. Mariehamn: Högskolan på Åland.
– Teknisk formelsamling med tabeller. (1998). Oslo : Universitetsforlaget.

Tilläggsmaterial:
Julsen, B. (1993). Fysikk, sjøfartsfag : videregående kurs I og II. Oppgavesamling i fysikk : for maskinister og navigatører. Oslo : Aschehoug

Laborationsutrustning
Datorprogram

Förkunskaper

[C140111] Baskurs i matematik
[S0402052] Matematik för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och hemuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:31