Sjökapten – Matematik för nautiker

Kurskod S0402072
Studiepoäng 3
Lärandemål

– Ha förståelse för algebraiska, geometriska och trigonometriska samband och kunna tillämpa dem.
– Ha färdigheter i matematik för nautiska kurser och fortsatta studier på yrkeshögskolenivå.

Innehåll

– Algebra: Polynom, rationella uttryck, funktioner och ekvationer
– Trigonometri: satser, formler, kurvor och ekvationer
– Radian-begreppet
– Interpoleringsmetoder
– Räkning med icke dekadiska tal
– Logaritmer och talet e

Närvaro

Närvaroskyldighet 75% eller enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter (inlämningsuppgifter lämnas in senast 2 veckor efter avslutad kurs)

Tillfredsställande insikter (1)
Algebra:
Kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden.
Kan lösa enkla linjära ekvationssystem
Har grundläggande förståelse av elementära funktioner
Trigonometri:
Trigonometri: Behärskar rätvinkliga triangelns trigonometri
Har grundläggande förståelse för trigonometriska formler, grafer och funktioner
Har viss förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas

Goda insikter (3)
Algebra:
Kan lösa lite mer krävande ekvationer.
Har god förståelse av elementära funktioner och linjära samband
Trigonometri:
Trigonometri: Behärskar godtyckliga triangelns trigonometri
Har god förståelse för trigonometriska formler, grafer och funktioner
Har god förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas.

Utmärkta insikter (5)
Algebra:
Kan lösa mera utmanande ekvationer.
Har utmärkt förståelse av elementära funktioner och linjära samband
Trigonometri:
Trigonometri: Kan tillämpa teorin och lösa mer komplicerade problemställningar
Har utmärkt förståelse för trigonometriska formler, grafer och funktioner
Kan tillämpa matematiska modeller på olika tekniska problemställningar

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L., Bodemyr, S., & Heikne, H. (2019). Matematik 5000+. 3c. Basåret (1.uppl.). Natur och Kultur.
Alfredsson, L., Björk, L-E., Bodemyr, S., Brolin, H., Bråting, K., Erixon, P., Heikne, H., & Palbom, A. (2020). Matematik 5000+. 4. (1.uppl.). Natur och Kultur.
Utdelat material av ansvarig lärare

Förkunskaper

[S0401042] Baskurs i matematik

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet
samt underkända insikter vid ej godkänt
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar, flerformsundervisning, inlämningsuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:04