Sjökapten – Elteknik

Kurskod S0005051
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/3, table A-II/3.
Function: Navigation at the operational level
Competence: ”Manoeuvre the ship and operate small ship power plants”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/2, table A-II/2.
Function: Navigation at the management level
Competence: ”Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/5, table A-II/5.
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence: ”Apply occupational health and safety precautions”
– grundläggande kunskap om elektriska installationer på fartyg och om elsäkerhet.
– kännedom om grundbegreppen inom elläran och har grundkunskaper inför fortsatta studier inom elteknik och elektronik.

Innehåll

– likström
– växelström
– elens egenskaper
– produktion och distribution av elenergi
– grundkomponentkännedom
– elsäkerhetsrutiner
– elsäkerhetsföreskrifter
– statisk och dynamisk el, ESD
– asynkronmotorn och transformatorn
– scheman, planritningar samt symboler
– enkel inkoppling av en asynkronmotor med dvärgbrytare, kontaktor, motorskydd, tryckknappar och motorplint
– koppling av enfasskarvkabel

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Ahoranta, J. (2016). Elteknik. (4. uppl. ). Utbildningsstyrelsen.
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4., förnyad uppl.). STUL ry.

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.
Mät- och kopplingsövningar.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:45