Sjökapten – Examensarbete

Kurskod S501101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Examensarbetet är ett på självständiga studier byggande arbete, vars syfte är att träna den blivande
sjökaptenen: – att tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem – att använda
branschens arbetsmetoder – att kombinera olika delområden i sin utbildning – att lösa problem med
hänsyn till helheten – att arbeta logiskt och systematiskt – att söka kunskap och att använda källmaterial –
att presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt – att följa en uppgjord
projekttidtabell Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och
underlätta den studerandes övergång från studier till däcksbefälsuppgifter i arbetslivet. En viktig
målsättning med ett examensarbete, som utförs åt ett företag, är att ett sådant slutresultat uppnås, som
företaget även kan dra nytta av.

Innehåll

Ämnet för sitt examensarbete bör den studerande själv söka. Programledare hjälper till vid behov eller
utser ett arbete inom läroanstalten som examensarbete för den studerande. Det valda ämnet bör
ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötselt av kommande
arbetsuppgifter. Programledare godkänner ämnet för arbetet och utser ansvarig handledare. Företaget
utser en förbindelseperson för arbetet, som ser till att arbetet framskrider på ett för företaget
ändamålsenligt sätt. Övrig arbetsgång beskrivs i Anvisningar för examensarbete.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Enligt Anvisningar för examensarbete

Förkunskaper

Bygger på övriga studier på programmet. Sådana kurser till vilka arbetets innehåll ansluter sig bör ha
avklarats innan arbete påbörjas. Dessutom bör de YH-gemensamma kurserna i grundläggande
forskningsmetodik samt bibliotekskunskap och informationssökning ha avlagts.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyg. VG, G, U.

Arbetsformer

Självständig problemlösning och dokumentation

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:56