Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, skolfartyg 3.1

Kurskod S4521052-6
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Förstå betydelsen av att genomföra avgångs/ankomst checklista
Kunna utföra avståndsbedömning
Förstå meningen med fartanpassning vid manövrering
Praktiska manövreringsövningar till kaj, både med fören och aktern till kaj
Säkert kunna byta manöverplats på bryggan/bryggvinge
Känna till avdrift och ström- och virvelpåverkan
Praktisk användning med sjöradiokommunikation
Kunna anpassa fartyget med positionsplaceringsmanövrering i skärgård

Innehåll

Genomföra olika checklistor som behövs för säkert genomförande manövreringsarbete
Praktiska avståndsbedömningar vid manövrering av fartyg
Praktiska manövreringsövningar till och från kaj med skolfartyg

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande samt genomförande av övningsmomenten

Kurslitteratur och studiematerial

Checklistor, Sjökort och annan tillgänglig brygglitteratur

Förkunskaper

Skolfartyg 1.1, Skolfartyg 1.2, Skolfartyg 1.3, Manövreringsteori

Dokumentering

Antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Praktiska manövreringsövningar på skolfartyg

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:29