Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - SAR, Search and Rescue

Kurskod S4521052-14
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Den studerande skall känna till hur en eftersök- eller en räddningsinsats bör byggas upp och fungera samt vilka parter som kan vara inblandade i en SAR operation.
Bör känna till de förkortningar och akronymer som används inom sjöräddning.
Den studerande har förståelse för de faktorer som bidrar till en lyckad eftersökning och räddning i nödsituation.
Ha kunskap om de nödsignaler som kan förekomma till sjöss.
Den studerande känner till de olika manövrar som kan vara lämpliga för att rädda en nödställd.
Den studerande kan handha uppgifter i anslutning till en räddningsoperation, dess förberedelser, planering, ledning, genomförande samt utvärdering såväl som samordnare, eller underställd samordnare eller annan SAR enhet vid eftersökning och räddningsinsatser till sjöss.
Kan bygga upp ett söksystem med beaktande av vind, ström, förflyttningsbedömning och val av sökmönster.
Känna till sitt eget ansvar, skyldigheter att assistera samt olika funktioners ansvarsområden.
Kommunikation under en räddningsinsats.

Innehåll

-Sjölagen till den del det berör befälets skylighet att försöka rädda nödställd.
-Sjöräddningslagen
-IAMSAR manualen om sjöräddningsoperationer
-Korrekt kommunikation i nödsituationer och räddningsoperationer
-Information om Sjöräddning
-Information om Sjöbevakningen

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid externa föreläsningar, externa studiebesök samt praktiska övningar. I övrigt närvaroskyldighet i överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, Praktiskt prov, Aktivt deltagande under föreläsningar, studiebesök samt övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Sjölagen
Sjöräddningslagen
IAMSAR-manualen, (till den del det berör sjöfartsoperationer)
Sjökort över övningsområden

Undervisningsmaterial (Högskolan tillhandahåller):
Artikelsamling till låns som återlämnas vid kursens avslut.

Förkunskaper

S1533032-2 Navigation 2, manövreringsteori,

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska exempel och övningsuppgifter och simulatorövningar. Besök hos Sjöräddning/Sjöbevakningen. Sökövningar kan göras i simulator och kompletteras i samband med sjöräddningen/sjöbevakningen.

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:53