Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, simulator

Kurskod S4521052-1
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

I enlighet med målen i huvudkurs S1531042

In accordance with the objectives of S1531042

Innehåll

Praktiska tillämpningar av innehållet i huvudkurs S1531042

Practical applications of the content of S1531042

Närvaro

24 t närvaro i simulator är obligatorisk.

24 hour attendance in the simulator is mandatory.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen.

Practical exercises. The student’s way of working in the different exercises influences the assessment.

Kurslitteratur och studiematerial

Högskolan tillhandahåller:
– Sjökortskopior
– Övningsuppgifter
– Sjökortskataloger
– Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen

Högskolan provides:
– Nautical Charts
– Exercise Information
– Chart Catalogs
– Nautical publications as available on vessels

Förkunskaper

S1531042-3 Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända.

Course grades are recorded in the student card as a whole when all partial courses are approved.

Arbetsformer

Praktiska övningar med instrumentnavigering och bestickföring i simulator.

Practical exercises with instrument navigation and plotting the ship’s track in the simulator.

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:25