Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Fartygets vård och underhåll

Kurskod S4501071-3
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och II/4 2.2.2.
Den studerande kan utföra manskapsuppgifter i anslutning till fartygets vård och underhåll med hänsyn till olika säkerhetsaspekter för hälsa och miljö samt förstår betydelsen av kontinuerlig fartygsvård och -underhåll.
Känner till olika typer av miljöklasser och rostgrader samt korrosionshämmande metoder.
Känner till olika rengöringsprocesser.
Känner till olika arbetsredskap som används i ett fartygs underhålls process.
Känner till olika målfärgers egenskaper och användningsområden.
Känner till olika skyddsutrustningar som används vid olika typer av fartygs underhåll.
Kunna beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan vid underhållsarbeten.
Känner till olika miljöaspekter vid underhåll av fartyg.
Förstår betydelsen av olika typer av underhålls scheman som används vid fartygs underhåll.

Innehåll

Teori eller praktiska övningar som verkställer lärandemålen.

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller i överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

Materialbeskrivningar

Förkunskaper

S0506061 Fartygets vård och underhåll

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Teori eller praktiska arbetsmoment ombord på övningsfartyg

Övrigt

Kursen verkställs i samarbete med S0506061 Fartygets vård och underhåll samt S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:32