Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik

Kurskod S4501071
Studiepoäng 18
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha
– praktisk kunskap om arbetet och livet ombord (fartygsmiljöpraktik).
– fått tillfälle att tillämpa, vidmakthålla och utveckla redan erhållna kunskaper
– fått en bas för fortsatta studier
– praktik för erhållande av behörighetsbrev för vaktman, däck enligt Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013) inklusive ändringar.

Innehåll

Kursen är uppdelad i delkurser, varav endel delar utförs i samband med andra kurser på skolan.

Den fartygsförlagda utbildningen:
Under praktiktiden skall den studerande delta i manskapsarbetet ombord. Den studerande utför också uppgifter i en godkänd praktikbok.
Den praktikansvarige ombord skall utse handledare för den studerande.
Praktikansvarig ombord anvisar den studerande till hans/hennes arbetsuppgifter och ansvarig arbetsledning ombord och ger den studerande stöd och praktisk
vägledning i arbetet med uppgifterna i praktikboken.
Praktikansvarig skall regelbundet, med hjälp av praktikboken, följa med den studerandes praktik och se till att den studerande får möjlighet att utföra uppgifterna i praktikboken. Den studerande skall förete praktikboken för praktikansvarig minst en gång per vecka och alltid på begäran.
Praktikansvarig eller handledaren bekräftar att uppgifterna har utförts på ett riktigt sätt. Den praktikansvarige ombord ger intyg över praktikperioden.
Den studerande skall ges möjlighet till styrövningar.

Närvaro

Den studerande erhåller 0,3 sp per sjödag (8h) för sin prestation.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Praktiken bedöms av därtill utsedd lärare och på basen av ifylld On Board Training Record Book för sjötjänst.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book for Officers in Charge of a Navigational Watch (Deck Cadets), International Shipping Federation

Förkunskaper

Kursen gäller för studerande enligt utbildningsplan för utbildningsprogrammet Sjöfart 2017 och senare.
Godkända kurser på driftsnivå

Dokumentering

Avlagd praktik noteras i praktikboken samt studiepoäng antecknas i studiekortet och praktikdagar noteras.

Arbetsformer

Kursen är uppdelad i delkurser, varav endel delar utförs i samband med andra kurser på skolan.

Övrigt

Praktiken kan utföras i befattning ombord.
Studerande som själv ordnar sin praktik skall anhålla om praktikansvarigs godkännande av praktikprogrammet.

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:48