Sjökapten – Rättsvetenskap - Godstransporter 1

Kurskod S3753013
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter en avklarad kurs förväntas den studerande behärska den rättsliga regleringen av de olika transportsätten (land, luft, sjö) samt den närmare tolkningen av de relevanta normerna inom dessa områden.

Innehåll

Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i sjö-, transport- och befraktningsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas reglerna för de olika transportsätten (land, luft, sjö), förhållandet köp – försäkring – transport och dokumentens juridiska betydelse vid transport samt de olika befraktningsavtalen, befraktningsavtalens bindande verkan och tolkningen av befraktningsavtal.

Närvaro

Inlämnade arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Hemtentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

1. Falkanger & Bull: Sjorett, 2010 (ej avsnitt, 12, 14 och 22)
2. Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, 2007 (behandlas under kursen)
3. Författningar:
SjöL (674/1994)
F om tillämpningsföreskrifter till SjöL stadganden om sjöförklaring (321/1967)
L om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995)
F ang gemensamt haveri (502/1980)
LuftfartsL (1194/2009)
L om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (1228/2002)
L om vägbefordringsavtal (345/1979)
Järnvägstransportlag (1119/2000)
FartygsregisterL (512/1993)
Miljöskyddslag för sjöfarten (1672/2009)

Lagstiftningen finns på svenska på:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier, godkända inlämningsuppgifter.

Utskriven 01 juni 2023 kl 19:38