Sjökapten – Ruttplanering och administration

Kurskod S3554013
Studiepoäng 2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabell A-/II.
Syftet med kursen är att den studerande aktivt ska arbeta med ruttplanering i sjökort och ECDIS samt färdigställa de olika fartygsdokument och anmälningar som åligger en befälhavare under gång och vid ankomst och avgång. Därtill övas kommunikation med lots- och bogserbåtar.

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– Ha fördjupat sig i ruttplanering
– Ha en god insikt i användande av nautiska publikationer samt hamninstruktioner
– Ha beaktat meteorologiska förhållanden gällande den planerade resan
– Ha använt relevanta dokument som rapporteras vid ankomst och avgång
– Ha en god insikt i standardiserade metoder för säker navigation
– Ha erhållit övning i vedertagen kommunikation med lots- och bogserbåtar

Skills in accordance with STCW-2010 table A-V/II.
The aim with the course is that the student should actively work with passage planning in sea charts and ECDIS and to complete different ships documents and reports which lies on the Master under way and during arrival and departure. In addition, communication is trained with pilotboats and tugs.

After course completion, the student should:
– have more in-depth knowledge of passage planning
– have a good insight in the use of nautical publications and harbour instructions
– be able to take meteorological aspects into account for the passage
– have used relevant documents to be reported at arrival and departure
– have a good insight in standardized methods for safe navigation
– have obtained training in established communication with pilotboats and tugs

Innehåll

– Ruttplanering i sjökort och i ECDIS
– Ifyllande av relevanta FAL-dokument samt skeppsdagbok
– Ifyllande av övriga dokument som kan krävas vid hamnanlöp
– Fartygstrafikservice (VTS)
– Assistans av bogserbåtar
– Begreppen Commence Of Sea Passage (COSP) och End Of Sea Passage (EOSP)

– Passage planning in sea charts and ECDIS
– Filling of relevant FAL-documents and ship´s logbook
– Filling of other documents related to ports of call
– Vessel Traffic Service (VTS)
– Assistance of tugs
– Concepts of Commence Of Sea Passage (COSP) and End Of Sea Passage (EOSP)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid simulatorkörning

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkänd presentation av ruttplan samt godkänd inlämning av relevanta fartygsdokument

Kurslitteratur och studiematerial

Hamninformation för Rotterdam. Hämtad från: www.portofrotterdam.com/en
Hamninformation för Nådendal. Hämtad från: www.portofnaantali.fi/en
Notification of ship-generated waste. Hämtad från: www.trafi.fi
FAL forms and documents. Hämtad från: www.imo.org
Vessel Traffic Service (VTS), (VTS Finland), (Beltrep), (VTS Rotterdam)

Förkunskaper

Navigation 4
Manövrering och åtgärder vid haveri

Dokumentering

Kursresultat antecknas i studiekortet. Simulatorkörningen registreras som praktik.

Arbetsformer

Föreläsning i klass samt eget grupparbete. Simulatorkörning i grupper om 8

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:05