Sjökapten – Logistik

Kurskod S1758033
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kännedom om vad som avses med logistik och känna till olika transport och distributionsnätverk
– ha kännedom om de olika kostnaderna inom sjöfarten samt förstå fartygstransporternas och hamnarnas roll i transportkedjan.
– känna till transporternas och transportmedlens betydelse för nationalekonomin samt utvecklingstrenderna inom logistiken.

Innehåll

– vad är logistik?
– transport och distributionsnätverk
– logistiksystem och olika transportformer
– hållbara transporter
– fraktmarknader och ekonomi
– ekonomisk uppföljning och finansiering av fartyg
– liggetidsberäkningar
– det åländska rederiklustret

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

[Y020403] Ekonomi och redovisning
[S1652023] Sjörätt

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, rederibesök, övningsexempel

Övrigt

Gästföreläsare anlitas

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:59