Sjökapten – Lastsäkring

Kurskod S1756043
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW Manila konventionen 2010, sektion A-II/1, A-II/2 och sektion A-V/2, paragraf 4.3.1. och 4.3.2.
Den studerande kan ansvara för lastsäkring ombord och för handhavandet av fartygets lastsäkringsmanualer.

Innehåll

Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
Lastpåkänningar under sjötransport
Regler och rekommendationer för lastsäkring
Allmän information om potentiella krafter som påverkar lasten vid olika transporter
Olika godstypers egenskaper ur lastsäkringssynpunkt
Olika typer av lastsäkringsutrustning och deras egenskaper
Dimensionering av lastsäkringssystem för olika lastenheter ombord
Stuvning och säkring av lastenheter ombord
Stuvning och säkring av skogsprodukter i bulk samt på lastenheter
Innehåll i och användning av en lastsäkringsmanual
Genomgång av inträffade haverier
Handhavande av fartyg efter lastförskjutning

Kursen är utformad med beaktande av STCW Manila konventionen 2010 Kap. V regel V/2 punkt 7 med bestämmelser om utbildning för befäl med ansvar för lastning, lossning och säkring av last på roro-passagerarfartyg.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen med räkneuppgifter och inlämningsuppgift

Kurslitteratur och studiematerial

Kurspärm: Lastsäkring för sjötransport innehållande bland annat aktuella nationella och internationella regler för säkring av last ombord i fartyg liksom för säkring av last i lastbärare.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Undervisningsmaterial tillhandahålls av skolan i pdf-format.

Förkunskaper

[S1754013] Lastlärans fysik

Dokumentering

Kursdeltagande antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar med teori och praktikfall. Räkneövningar. Självstudier.

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:21