Sjökapten – Bulk- torrlast- och kyltransporter

Kurskod S1751044
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
färdighet i enlighet med STCW 2010 kapitel II, sektion A-II/2 (Cargo handling and stowage.
(Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes)
(Assess reported defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks and take appropriate action)

-Kunskap om och färdighet att tillämpa relevanta internationella regler och koder gällande säker hantering, stuvning, säkring och transport av laster.
-Kunskap om lastnings- och lossningsoperationers effekt på trim, stabilitet och stress.
-Kunskap om bruk av hydrostatiska tabeller samt lastfördelningsinstrument, inklusive lastningsprogram för trim, stabilitet och stress, vid lastning och barlastning, iakttagande begränsningar i skrovstyrka.
(Ref. Kurs: Trim, stabilitet och stress 1 (S12622052))
-Kunskap om stuvning och säkring av last på fartyg, lasthanteringsutrustning, surrningsutrustning
-Kunskap om lastning och lossning av laster beskrivna i “Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing”
(Ref. Kurs: Lastsäkring, (S1756043))
(Ref. Kurs: Tillämpade lastberäkningar (S1757013))
-Kunskap om begränsningar hos bulkfartyg operativt och designmässigt.
-Färdighet att använda ombord tillgängliga data relaterade till lastning, vård under resan och lossning av bulklaster.
-Färdighet att upprätthålla procedurer för säker lasthantering i överensstämmelse med regler som
IMDG-koden, IMSBC-koden, Marpol 73 / 78 annex III och V, etc.
(Ref. Kurs: Farligt gods (S1723042))
(Ref. Kurs: Maritim miljömedvetenhet (S1624032))
-Färdighet att förklara grundprinciper för effektiv kommunikation och förbättrat samarbete mellan
fartygs- och terminalpersonal.
-Kunskap om styrka och begränsningar hos vitala konstruktionsdetaljer hos ett standardbulkfartyg, och färdighet att tolka givna siffror för böjmoment och skärkrafter.
(Ref. Kurs: Trim, Stabilitet och stress 2, (S1651023))
(Ref. Kurs: Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser, (S1621042))
-Färdighet att förklara försämrad kondition med ökande ålder hos bulkfartyg p. g. a. korrosion, utmattning och olämplig lasthantering.

-Kännedom om transport av kyl- och fryslaster.
-Kunskap om metoder att kontrollera och beräkna parametrar i lastrummets atmosfär.

Innehåll

Bulk- och torrlast:
-Bulk-marknad
-Bulk- och torrlastfartygs konstruktion och egenskaper. (inkluderande Lo/Lo, Ro/Ro, Container
-Hållfasthet, (Trim, stabilitet och stress, utmattning) i relation till bulkfartyg och bulklaster. ……Lastnings- och lossningsoperationer betonas, liksom betydelsen av sjögång.
-Olika bulk- och torrlasters egenskaper.
-Lasthanteringsutrustning
-Transport av skogsprodukter
-Bulkkoden (IMSBC)
-Spannmålsstabilitet (Grain Code)
-Lastnings- och lossningsoperationer med bulkfartyg (BLU-koden)
-Draft Survey

Kyltransporter:
-Kylfartygs utrustning och instrumentering
-Allmänt om kyl- och frysgods
-Varukännedom
-Varukontroll
-Avlastarens föreskrifter
-Rumsrengöring
-Transport av kylda varor
-Transport av frysta varor
-Kylcontainers
-Kyltrailers
-Kontrollerad atmosfär
-Mollier diagram, Hygroskopi
-Nedkylning, infrysning

Närvaro

Enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier
Relevanta koder: (IMSBC, BLU, Grain)

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Stabilitetsprogram / lastplaneringsprogram
Ritningar, hydrostater

Förkunskaper

(S1721042) Sjötransporter
(S12622052) Trim, stabilitet och stress 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, övningar med stabilitetsprogram, Video

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:16