Sjökapten – Maritime Resource Management (MRM)

Kurskod S1657043
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Ha kunskap om fördelning, tilldelning och prioritering av resurser
– Ha kunskap om effektiv kommunikation
– Ha kunskap om självsäkerhet och ledarskap
– Ha kunskap om hur man skaffar sig och upprätthåller en god situationsmedvetenhet
– Kunna se till att resurser är fördelade och tilldelade med rätt prioritetsordning för att kunna utföra nödvändiga uppgifter
– Kunna kommunicera på ett klart och icke tolkningsbart sätt
– Kunna ifrågasätta tvivelaktiga beslut
– Kunna identifiera effektiva ledarskapsegenskaper
– Kunna dela gemensamma uppfattningar gällande fartygets aktuella och kommande status, rutt och omkringliggande miljö med arbetslaget ombord

Innehåll

– 1. Human performance and limitations
– 2. Attitudes
– 3. Situational awareness
– 4. Cultural awareness
– 5. Communication and briefings
– 6. Authority and assertiveness
– 7. Challenge and response
– 8. Short term strategy
– 9. Workload
– 10. Humans and automation
– 11. Team state
– 12. Error management
– 13. Leadership styles
– 14. Decision making
– 15. Crisis management
– 16. Crowd management
– 17. Critical incident debriefing
(Engelska beteckningar på moduler används eftersom allt kursmaterial är på engelska)

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Kontinuerlig bedömning under kursens gång med avseende på aktivitet i deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

– Students workbook från All Academy
– On-line student portal from All Academy

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Över godkänd kurs utfärdas ett kursintyg på svenska och engelska. (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Individuella multimediaövningar med påföljande diskussioner under lärarens handledning. Studier av utdrag ur haverirapporter med påföljande analys i grupp. Simulatorövning

Övrigt

Denna kurs benämndes tidigare Bridge Resource Management (BRM). MCRM eller Maritime Resource Management, MRM är motsvarande kurs med nytt namn.

Utskriven 04 juni 2023 kl 09:53