Sjökapten – Sjöarbetsrätt

Kurskod S1653033
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Organize and manage the crew).
Den studerande kan fungera som arbetsgivarens representant och kan hantera de arbetsrättsliga frågeställningar, som förekommer ombord.

After completion of the course the student should have skills according to STCW 2010 chapter II section A/II-2 (Organize and manage the crew). The student could act as a representative for the employer and could handle employment law issues that may arise onboard.

Innehåll

– arbetsrätt; historia och syfte
– arbetsförhållande och arbetsförhållandevillkor; normkällor
– lagstiftning, kollektivavtal, arbetsavtal
– normkällornas inbördes förhållande, konfliktlösning
– sjömanslagstiftningens historia och utveckling
– arbetsgivare och arbetstagare; Olika personalkategorier och deras ställning ombord, arbetsgivarens ställföreträdare ombord, ansvar gentemot arbetsgivare, arbetstagare och andra ombordanställda.
– sjökollektivavtal
– ingående av sjöarbetsavtal
– permittering
– arbetsförhållandets upphörande
– arbetslivets socialskydd
– arbetstidsbestämmelser
– semesterbestämmelser
– principer för sjölöneräkning
– internationell rätt

– Labour Law; history and scope
– Working condition and – terms: Sources of standards
– Sources of standards, their mutual relationship, conflict solving
– The history and development of Seamen´s act
– Employer and employee; Different cathegories of personnel and their position onboard, Employer´s stand in onboard, responsibilities towards the Employer, Employee and other hired personnel onborad
– Seaman´s Labour Act
– Entering a working agreement for seagoing personnel
– Laying off
– Termination of working agreement
– Social security in the working environment
– Acts on work hours
– Acts on annual leave
– Principles on calculating wages
– International law

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen och en inlämningsuppgift. Aktivitet under föreläsningar och övningar

Kurslitteratur och studiematerial

Inledning till Finlands rättsordning. D. 1, Privaträtt. (1996). Helsingfors : Juristförbundets förl. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sarkko, K. (1981). Arbetsrätt: allmän del. Helsingfors: Finlands juristförbunds förlags AB. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Schelin, J. (1997). Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden Uppsala:Iustus. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sjöarbetslagstiftning. Helsingfors : Edita (senaste upplaga)

Kompletterande lagtexter enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

[S1623012] Sjörättens grunder

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsuppgifter

Utskriven 03 juni 2023 kl 12:00