Sjökapten – Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

Kurskod S1621042
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Den studerande känner till principerna för ett fartygs konstruktion och har förståelse för de påfrestningar som belastar skrovet och dess delar.
– Den studerande har kännedom om de sjövärdighetsbestämmelser, som gäller fartygets trim, stabilitet och skrovpåkänningar.

Innehåll

– fartygets huvuddimensioner
– skeppsbyggnadstekniska grundbegrepp
– fartygstyper
– fartygsritningar
– GA
– midskeppssektion
– linjeritning
– huvudmaskineri och propulsion; fartygsmotstånd
– fartygspåkänningar
– allmänt om hållfasthetslära
– begreppen böjmoment, skärkrafter och torsionskrafter
– sövärdighetsbestämmelser.
– IMO: SOLAS, MARPOL och lastlinjekonventionen.
– klassen
– nationella regelverk

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med läraren

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling. Utdrag ur sjöfartstekniska tidskrifter.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram, Excel

Förkunskaper

[Y010502] @-kort
[S0402032] Nautisk trigonometri och matematik
[S0421032] Fysik 1: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsexempel

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:38