Sjökapten – Manövrering och åtgärder vid haveri

Kurskod S1555053
Studiepoäng 3 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektion A-II/2:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Åtgärder vid haveri:
– Ha en kunskap om nödorganisation ombord
– Ha kunskaper om åtgärder vid grundstötning och kollision
– Ha kunskaper om skade- och läcksökning
– Känna till vikten av god kommunikation samt rapporteringsprocedurer i nödsituationer
– Känns till procedurer för nödstyrning, nödbogsering och läktring
– Känna till möjligheten att sätta fartyget på land (beaching) samt procedurer för detta

Manövreringsteori:
– Känna till tryckfältet förorsakat av vind och vatten runt ett fartyg (stillastående och i rörelse) samt olika fenomen som detta kan förorsaka
– Känna till verkan av olika propellertyper när det gäller manövrering och framdrift
– Känna till olika manövertester som ett fartyg måste genomgå samt vad man får ut av dessa
– Känna till hur olika djupgående och trim påverkar fartygets manöverförmåga
– Känna till de 6 olika frihetsgraderna
– Känna till fartygets girteori och kunna planera en gir på förhand med beaktande av fartygets manöveregenskaper
– Känna till verkningssätt hos olika propulsionssystem samt backup-funktioner
– Känna till praktiska åtgärder vid tagande av lots samt vid sjösättande av räddningsbåt i sjögång
– Känna till procedurer och risker vid användande av bogserbåt
– Känna till risker vid förtöjning

Skills according to STCW-2010 section A-II/2

Emergency management:

After course completion the student should have a knowledge of:
– The safety organization onboard
– Measures to take when grounding or colliding
– Locating damage and leaks
– The importance of good communication and reporting procedures in emergency situations
– Emergency steering, emergency towing and lightering
– The possibilities to beach the ship and procedures regarding this

Shiphandling theory:

After course completion the student should have a knowledge of:
– The pressure field caused by wind and water surrounding the ship ( laying idle or moving) and phenomenas caused by this
– Effects of propeller types on manoeuvring and propulsion
– Mandatory manoeuvring tests and results from these
– How draught and trim affects ship´s manoeuvrability
– Six degrees of Freedom
-Ship´s turning theory and planning a turn in beforehand taking into account the ship´s manoeuvring capabilities
– Effects from different propulsion systems and back-up functions
– Practical measures when taking on a pilot and when launching a rescue-boat in sea swell
– Procedures and risks using a tugboat
– Risks when mooring

Innehåll

Åtgärder vid haveri:
– Säkerhetsorganisation och alarmlista
– Procedurer för skade- och läcksökning, rundpejling och lodning
– Kommunikations- och rapporteringsförfarande (ex. SOPEP)
– Manövrering med låst eller tappat roder
– Brand- och blackoutsituationer
– Nödankring och nödbogsering
– Läktring av fartyg
– Beaching, stranding

Manövreringsteori:
– Tryckfält i vatten och luft; Squat, interaktion och bankeffekt, lovgirighet
– Propellerverkan med olika typer av propellrar
– Pivotpunkten
– Gircirkel, stopptest och zig-zag prov
– 6 frihetsgrader: Yaw, sway, surge, roll, heave, pitch
– Propulsionstyper och backup-system
– Bogseringsarrengemang
– Snap back-zones

Emergency management:
– Safety organization and muster list
– Procedures for locating damages and leaks, internal and external soundings
– Communication – and reporting procedures (SOPEP as example)
– Manoeuvring with jammed or lost rudder
– Fire- and blackoutsituations
– Emergency anchoring and – towage
– Lighering of ships
– Beaching, stranding

Manoeuvring theory:
-Pressure field in water and air; squat, interaction and bank effect, course instability
– Effects of different propeller types
– Pivot point
– Turning circle, Stopping ability and Zig-zag test
– 6 Degrees Of Freedom; Yaw, sway, surge, roll, heave, pitch
– Propulsion types and Back-up systems
– Towing arrangements
– Snap back-zones

Närvaro

Del 1: 22 timmar Åtgärder vid haveri
Del 2: 28 timmar + 5 timmar på skolfartyg .
2 x 4 timmar simulatorsamkörning
Obligatorisk närvaro på skolfartyg och i simulatorövningar
Minst 80 % närvaro på teorilektioner

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Peril at sea and salvage:a guide for masters. (1998). London:Witherby

Bridge procedures guide / International Chamber of Shipping, ICS. (2007). London: Marisec Publications

Clark, I.C. (2005). Ship Dynamics for Mariners: a guide to the theory of hull resistance, power requirements, propulsion, steering, control systems and ship motion in a seaway. London: The Nautical Institute

Rowe, R.W. (2000). The shiphandler’s guide for masters and navigating officers, pilots and tug masters. London:The Nautical Institute

SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001). London: IMO.

Borg, B., Åkerblom, G. (2012). Sjömanskap. Stockholm: Jure Förlag Ab

Relevanta föreskrifter från International Maritime Organization (IMO), Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Hänvisningar till lagar och förordningar på internet
Lärarkompendier
Underlag för girplanering

Användbara websidor:
http://www.trafi.fi/merenkulku/sv
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.imo.org/

Förkunskaper

S1533022 Navigation 3 Manövrering och åtgärder vid haveri
S0421042 Fysik 1: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, simulatorövningar och fallstudier.
Kursen innehåller skolfartyg under vårterminen på SK-4 samt manövrering på skolfartyg under höstterminen på SK-5
Simulatorsamkörning tillsammans med maskinteknik ingår i kursen

Övrigt

Övningar sker under skolfartyg på vårterminen i SK-4 samt i skolfartyg i SK-5.
Två avancerade övningar i läckskadehantering körs tillsammans med maskinteknik och elektroteknik under våren i SK-4 och hösten i SK-5

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:33