Sjökapten – Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

Kurskod S1533032-3
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

– ingående kunskap om innehåll och tillämpning av de internationella sjövägsreglerna.
– ingående kunskap om de bestämmelser som gäller vid vakthållning på bryggan.
– ingående kunskap om effektiva lagarbetesprocedurer på bryggan.
– förmåga att använda trafikregleringsinformation

Innehåll

– Internationella sjövägsreglerna
– Vakthållningsbestämmelserna
– Olika fall av trafiksituationer och fartygsolyckor

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid studiepresentationer i annat fall enligt lärares anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande under föreläsningar och övningar, Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Internationella sjövägsreglerna (COLREG)
Nationella författningar om sjötrafik och vakthållning

Förkunskaper

S1531042 Navigation 1
S1532042 Navigation 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar, analys och redovisning av fartygsolyckor och dess olyksfallsrapporter.

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:41