Sjökapten – Navigation 3, astronomisk navigation

Kurskod S1533032-1
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1:
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– utföra tidsomvandlingar mellan olika tidsformat
– använda astronomiska metoder för bestämning av fartygets position
– bestämma magnet- och gyrokompassfel med hjälp av astronomiska och terrestra medel samt att kompensera för sådana fel
– ha en grundläggande kunskap om storcirkelnavigering

Skills in accordance with STCW-2010 section A-II/1:
After completion of the course, the student should be able to:
– make conversions between different time formats
– use astronomical means to determine ship´s position
– determine errors of magnet and gyro-compasses using celestial and terrestrial means and to allow for such errors
– have a fundamental understanding of great circel navigation

Innehåll

– Olika tidsbegrepp såsom Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Astronomisk positionsbestämning med sfärisk trigonometri (med hjälp av solen)
– Deviationsbestämning med hjälp av solen
– Utläggning av storcirkel med hjälp av sjökort (Mercator och gnomoniskt) samt användande av formler (kurs in, kurs ut, storcirkeldistans)

– different time formats as Zone Time (ZT), Standard Time (StdT), Solar Time (ST), Mean Solar Time (MT) and Greenwich Mean Time (GMT)
– celestial determination of position with spherical trigonometry (using the Sun)
– determination of deviation using the Sun
– plot a great circle using charts (Mercator and Gnomonic) and using formulas (courses and distance)

Närvaro

Minst 75 % fördelat jämnt över kursen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.
Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.
Navigation: NAV. 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen.
Nautikalalmanacka.

Förkunskaper

Navigation 1
Navigation 2
Sfärisk trigonometri
Fartygsförlagd befälspraktik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar i höjdmätning, sjökortsuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:55