Sjökapten – Navigation 2, Radar + ARPA

Kurskod S1532042-3
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Kunskaper om grundläggande principer för radar och ARPA.
– Förmåga att operera och att tolka och analyser information, som erhålls från radar och ARPA.
– Erhållande av radar- och ARPA (Automatic Radar Plotting Aids)-certifikat

Innehåll

Kursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.07 – Radar Observation and Plotting, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17

Radarkurs:
Teori:
– radarns funktionsprincip och signalbehandling
– konvertering till digital radarbild
– radarprestanda och faktorer som inverkar på prestandan
– viktigare tekniska data
– kalibrering av radarbild
– radar och hälsorisker (mikrovågens strålningstäthet)
– olika radarfyrars (racons) funktionsprincip
– relativ och sann manuell plotting
– radar och sjövägsreglerna

ARPA-kurs
Teori:
– olika ARPA-system. (Funktionsprincip och karakteristika)
– plottingkapacitet- och begränsningar
– manuell- och automatisk målfångning
– måldata (sann/relativ vektor, trail, track history m m)
– provmanöver (”trial manoeuvre”)
– studium av en operatörsmanual

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift.
Praktisk test vid radar och ARPA (simulator).
Praktisk test i manuell plotting.

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. Ålesund: NTNU.
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO.
PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT. (aktuella utgåvor). IMO.
Norris, A. (2008). Integrated Bridge Systems. Radar and AIS. Vol 1. London: The Nautical Institute.
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg)
Manualer för aktuella elektroniska navigationsinstrument
Olika typer av radaranläggningar och ARPA-indikatorer (simulator)
Radar- och navigationssimulator
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1532042-2 Navigation 2, nautiska instrument 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet
Efter godkänd ARPA-kurs utfärdas ARPA-certifikat på svenska och engelska under förutsättning att *S4521052-5 Fartygsförlagd befälspraktik – Radar och ARPA, simulator* också är godkänd.
VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radar- och ARPA-övningar (simulator)

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:38