Sjökapten – Första hjälp

Kurskod S0804061
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 Kapitel VI, sektion A-VI/1 och tabell A-VI/1-3.
Den studerande kan vidta rätt åtgärder vid ett sjukdomsfall eller olycksfall ombord.

Innehåll

– bedömning av olyckplatsen och skadades behov av hjälp
– första hjälputrustning och förbandsmaterial
– akuta sjukdomsattacker
– återupplivning
– sår och blödningar
– skall-, nack- och ryggskador
– stukningar, frakturer, luxationer
– chock
– brännskador
– köldskador, hypotermi
– förgiftningar
– prioriteringar, bårar, transportställningar
– överlämnande av patient till sjukvårdspersonal

Kursen är utformad med beaktande av kraven för FRK förstahjälp kurs I

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

WHO, International Medical Guide For Ships, ISBN 92 4 154231 4
Sjöfartsstyrelsens fartygsapoteksbeslut, 2015
Första hjälputrustning och -material
Övningsdocka för basåterupplivning

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
Godkänd eller Underkänd. Över godkänd kurs utfärdas [FHJCERT.FRM.3] kursintyg på svenska och engelska.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar.

Övrigt

Utskriven 03 juni 2023 kl 10:51