Sjökapten – Fysik för nautiker - Vatten, vågor, värme

Kurskod S0423072-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

– Grundläggande våglära: mekaniska och elektromagnetiska vågor.
– Värmelära: Gaser och vätskor samt fasta material.
– Vatten som fysikaliskt ämne: luftfuktighet, daggpunkt, lastrums-meterologi, strömningslära.

Närvaro

Närvaroskyldighet 75% eller i enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter/laborationer (inlämningsuppgifter/laborationer inlämnas senast 2 veckor efter avslutad kurs)

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Utdelat material av ansvarig lärare

Förkunskaper

[C140111] Baskurs i matematik
[S0402052] Matematik för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar, flerformsundervisning, inlämningsuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:57