Sjökapten – Fysik för nautiker - Mekanik

Kurskod S0423072-1
Studiepoäng 2 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

– Rörelse: hastighet, acceleration och förståelse för rörelsediagram
– massa, tyngd, densitet, krafter, Newtons lagar
– friktion, tillämpad bl.a. på lutande planet och avhåll vid förtöjning
– Mediets motstånd, t.ex vattenmotståndet för ett fartyg i rörelse
– Vektorräkning med konstruktion och trigonometri och tillämpat på kraftuppdelning
– kraftmoment med tillämpningar på lastbommar, statik, kraftpar, stabilitet
– tyngdpunktsberäkningar av massfördelningar; t.ex. Gemensam tyngdpunkt för ett antal lastenheter
– tryck, hydrauliskt tryck, Arkimedes lag
– Centralrörelse, t.ex. vid girande fartyg och satellitrörelse
– Begreppen energi, arbete, effekt, verkningsgrad

Närvaro

Närvaroskyldighet på laborationerna och demonstrationerna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen
Hemuppgifter
Godkända laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Chanfreau P. (2018). Fysik1: Mekanik. Mariehamn: Högskolan på Åland.
Teknisk formelsamling med tabeller. (1998). Oslo : Universitetsforlaget.

Tilläggsmaterial:
Julsen, B. (1993). Fysikk, sjøfartsfag : videregående kurs I og II. Och Oppgavesamling i fysikk : for maskinister og navigatører. Oslo : Aschehoug

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning
Datorprogram

Förkunskaper

[C140111] Baskurs i matematik
[S0402052] Matematik för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och hemuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:25