Sjökapten – Fysik för nautiker

Kurskod S0423072
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

Del 1: Mekanik
– Rörelse: hastighet, acceleration och förståelse för rörelsediagram
– massa, tyngd, densitet, krafter, Newtons lagar
– friktion, tillämpad bl.a. på lutande planet och avhåll vid förtöjning
– Mediets motstånd, t.ex vattenmotståndet för ett fartyg i rörelse
– Vektorräkning med konstruktion och trigonometri och tillämpat på kraftuppdelning
– kraftmoment med tillämpningar på lastbommar, statik, kraftpar, stabilitet
– tyngdpunktsberäkningar av massfördelningar; t.ex. Gemensam tyngdpunkt för ett antal lastenheter
– tryck, hydrauliskt tryck, Arkimedes lag
– Centralrörelse, t.ex. vid girande fartyg och satellitrörelse
– Begreppen energi, arbete, effekt, verkningsgrad

del2 Vatten, vågor, värme
– hydrostatiskt tryck och hydrauliska system
– tryck- och dragspänning, Hookes lag
– strömningslära, Bernoullis lag, bankeffekten, squat-effekten, pitot-röret, häverten + andra tillämpningar
– Värmelära: olika temperaturskalor; värmeutvidgning hos fasta ämnen, vätskor och gaser; temperaturmätare
– Allmänna gaslagen med tillämpningar
– luftens fuktighet, daggpunkten; ”lastrumsmeterologi”
– grundbegrepp i vågrörelselära: resonans; transversella och longitudinella vågor; ljudets fart, reflexion, refraktion och diffraktion
– Dopplereffekten, speciellt dopplerloggen
– havsvågor; signifikant våghöjd, refraktion och diffraktion; Monstervågor, Tsunamivågor
– Optik: reflexion, brytning , totalreflexion; tillämpningar: atmosfärisk refraktion, hägringar, ljusbrytningar i vatten

Närvaro

Närvaroskyldighet på laborationerna och demonstrationerna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen
Hemuppgifter
Godkända laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Chanfreau P. (2018). Fysik 1: Mekanik. Mariehamn: Högskolan på Åland.
Chanfreau P. (2018). Vatten, vågor, värme. Mariehamn: Högskolan på Åland.
Teknisk formelsamling med tabeller. (1998). Oslo : Universitetsforlaget.

Tilläggsmaterial:
Julsen, B. (1993). Fysikk, sjøfartsfag : videregående kurs I og II. Och Oppgavesamling i fysikk : for maskinister og navigatører. Oslo : Aschehoug

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning
Datorprogram

Förkunskaper

[C140111] Baskurs i matematik
[S0402052] Matematik för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och hemuppgifter

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:32