Sjökapten – Sfärisk trigonometri

Kurskod S0403032
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande:
– förstå geometriska samband på himmelssfären och i jordens gradsystem
– ha färdigheter i matematik för yrkesstudier i astronomisk navigation och nautiska instrument.

Innehåll

– rymdgeometriska samband: plan, linjer och vinklar
– koordinatsystem på himmelssfären och jordens gradsystem
– sfäriska trianglar
– grundformler för beräkning av sfäriska trianglar inklusive Nepers regel
– tillämpningar på storcirkelnavigation och astronomisk navigation
Speciell vikt läggs vid förståelsen och rymduppfattningen i de sfäriska tillämpningarna.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Chanfreau, P. (2011). Sfärisk trigonometri. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Demonstrationsmodeller för sfäriska samband

Förkunskaper

[S0402032] Trigonometri och matematik för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar och hemuppgifter

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:28