Sjökapten – Matematik för nautiker

Kurskod S0402052
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå geometriska och trigonometriska samband och kunna tillämpa dem
– kunna utföra geometriska konstruktioner med passare och linjal
– kunna utföra area- och volymberäkningar med bl.a Simpsons formel
– ha färdighet i matematik för nautiska kurser och fortsatta matematik- och fysikkurser.
– ha färdighet att använda Excel och MathCad för att utföra kalkyler relaterade till kursen och yrkeslivet

Innehåll

– trigonometri med godtyckliga vinklar, enhetscirkeln
– triangelsatserna; tillämpningar på navigation
– trigonometriska kurvor, amplitud, period och fasförskjutning
– kort om trigonometriska ekvationer.
– radianbegreppet
– interpoleringsmetoder
– Räkning med ickedekadiska tal.
– area- och volymberäkningar; trapetsregeln och Simpsons formel. Integral-beteckningen.
– linjära funktionen och andra funktioner. kännedom om begreppet derivata (utan att kunna derivera)
– funktioner ritade på papper och med datorhjälp
– kurvanpassning med excel
– kort om ortlinjer, geometriska konstruktioner med passare och linjal
– logaritmbegreppet och
– funktionen e^x tillämpad på bl.a. fysikformler.
– kort om standardavvikelse och normalfördelningen; RMS-fel

Närvaro

Närvaroskyldighet på datorövningarna

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, godkända datorövningar och hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Matematik 5000. Kurs 3 och 4. (2013). Stockholm: Natur o Kultur.

Artikelsamling

Förkunskaper

[S0401042] Baskurs i matematik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar och hemuppgifter

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:57