Sjökapten – Elteknik

Kurskod S0005041
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/3, table A-II/3.
Function: Navigation at the operational level
Competence: ”Manoeuvre the ship and operate small ship power plants”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/2, table A-II/2.
Function: Navigation at the management level
Competence: ”Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter II, section A-II/5, table A-II/5.
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence: ”Apply occupational health and safety precautions”
– grundläggande kunskap om elektriska installationer på fartyg och om elsäkerhet.
– kännedom om grundbegreppen inom elläran och har grundkunskaper inför fortsatta studier inom elteknik och elektronik.

Innehåll

– likström
– växelström
– elens egenskaper
– produktion och distribution av elenergi
– grundkomponentkännedom
– elsäkerhetsrutiner
– elsäkerhetsföreskrifter
– statisk och dynamisk el, ESD
– asynkronmotorn och transformatorn
– scheman, planritningar samt symboler
– eltekniska begrepp, storheter och enheter
– magnetism, som demonstration
– enkel inkoppling av en asynkronmotor med dvärgbrytare, kontaktor, motorskydd, tryckknappar och motorplint

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ahoranta, Jukka. (2016). Elteknik. (4. uppl. ). Helsingfors:Utbildningsstyrelsen. ISBN: 9789521300127
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4., förnyad uppl.). Esbo:STUL ry. ISBN: 9789522312655

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.
Mät- och kopplingsövningar.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:00