Sjökapten – Driftteknik och vakthållning

Kurskod S0001061
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i driftteknik och vakthållning i enlighet med STCW-10 Kapitel III, sektion A-III/4:
– kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.

Innehåll

– Olika fartygsmaskintyper med funktionsprinciper
– Stopp och start av maskiner
– Bränslesystem, kylsystem
– Driftkontroll och driftrutiner
– Underhåll ( filter- och oljebyte osv )
– Läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– Vakthållningsprocedurer i maskinrum
– Ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– Åtgärder till skydd av miljön
– Arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete

– Säkerhet vid drift av ångpannor
– Korrekta vattennivåer och ångtryck

Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 Kapitel III, sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska prov .

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:56