Sjökapten – Bryggrutiner och vakthållning

Kurskod S0501041
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– ha en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kan utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn.
– kunna bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel.
– kunna styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs.
– kunna utföra manskapsarbeten i anslutning till fartygets förtöjning och losskastning samt vid ankring, bogsering och tagande av lots.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– olika fartygstyper och fartygsdelarnas benämning
– organisation och vaktsystem på fartyg
– rorsmans och utkikens uppgifter och rapportering
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– kan genomföra vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– användning av magnetkompass och gyrokompass
– roderkommandon på svenska och engelska
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– ankring, förtöjning och losskastning
– bogsering
– tagande och lämnande av lots
– riggning av lotslejdare
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till arbete som vaktman på däck
– åtgärder till skydd för miljön
Kursen är utformad med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar samt Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Artickelsamling

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Övrigt

Kursen kompletteras med S0502031 Skolfartyg 1 och S0002051 Skolfartyg 2.

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:32