Sjökapten – Fartygets vård och underhåll

Kurskod S0506061
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och II/4 2.2.2.
Den studerande kan utföra manskapsuppgifter i anslutning till fartygets vård och underhåll med hänsyn till olika säkerhetsaspekter för hälsa och miljö samt förstår betydelsen av kontinuerlig fartygsvård och -underhåll.
Känner till olika typer av miljöklasser och rostgrader samt korrosionshämmande metoder.
Känner till olika rengöringsprocesser.
Känner till olika arbetsredskap som används i ett fartygs underhålls process.
Känner till olika målfärgers egenskaper och användningsområden.
Känner till olika skyddsutrustningar som används vid olika typer av fartygs underhåll.
Kunna beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan vid underhållsarbeten.
Känner till olika miljöaspekter vid underhåll av fartyg.
Förstår betydelsen av olika typer av underhålls scheman som används vid fartygs underhåll.

Contents

– arbetsredskap och rengöringsmedel som används på däck vid rengöring och underhåll av fartyg
– rengöringsarbeten ombord på fartyg
– olika korrosionshämmande metoder och allmänt underhållsarbete på fartyg
– de grundläggande principerna för uppkomsten av korrosion och miljöpåverkan samt olika processer för att förhindra korrosion
– olika rostavlägsningsredskap och -metoder
– säkerhetsföreskrifter för rostavlägsning och underhållsarbeten på däck
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till fartygets vård och underhåll
– olika klädsel och skyddsutrustning vid olika typer av underhållsarbeten ombord
– arbetsredskap för rostavlägsning och målningsarbete
– olika målfärgstyper och målfärgssystem för underhållsmålning för olika ändamål
– smörjning och smörjsystem av olika typer av rörliga delar

Attendance

Närvaro enligt lärarens anvisning

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivitet under föreläsningar och förevisningar/övningar.
Skriftlig tentamen, eventuellt praktiska prov

Material

Artikelsamlingar

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska förevisningar/övningar.

Other

Kursen förverkligas tillsammans med S4501071-3 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Fartygets vård och underhåll samt S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2.

Utskriven 29 maj 2020 kl 07:19