Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.2

Kurskod S4501071-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdighet i enlighet med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsutrymmen, arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– grundläggande kunskap om hydrauliska och pneumatiska installationer inom fartygets däcksavdelning samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vakthållningsrutiner på bryggan och i maskin
– ha förståelse för säkerhetsrutiner och säkerhetsuppgifter
-kännedom om fartygssamhället ombord på ett fartyg och dess olika avdelningars funktioner

Learning Outcomes

Upon completion of the course, the student must have the following competence, in accordance with STCW-2010
A-II / 4 Rating Forming Part of a Navigational Watch (RFPNW) (+ B-II / 4), A-VI / 1-4 Occupational safety and ship as a social environment and II / 4 2.2.2 and III / 4 2.2.2 Learning at work (supervised internship)
– knowledge of the work spaces of the staff and the watch-keeping engineer, duties and safety procedures
– knowledge of the operation of propulsion and auxiliary machinery onboard ships
– basic knowledge of hydraulic and pneumatic installations within the ship’s deck department as well as their practical handling, maintenance and service
– watch-keeping routines on the bridge and in the engine department
– understanding of safety routines and safety information
– knowledge of the ship community on board a vessel and the functions of its various departments

Innehåll

Vakthållningsrutiner
Säkerhetsrutiner och säkerhetsuppgifter
– stopp och start av maskiner
– bränsle-, kyl-, smörj- och tryckluftssystem
– driftkontroll och driftrutiner
– läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer på däck och i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– förstå hur ett fartygs säkerhetsorganisation kan se ut
– i sitt arbete beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan
– åtgärder till skydd för den marina miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i arbeten på däck och i maskinrum
– säkerhet vid drift av värmepannor och andra värmekällor
– hydraulikens och pneumatikens grunder och huvudkomponenter samt handhavandet av dem
– användning av traditionella verktyg och maskiner, underhåll och enklare reparationer
– sörja för god ordning, reda och trivsel i arbetsmiljön
– delta samarbetsvilligt i upprätthållande av olika funktioner på olika avdelningar ombord

Contents

Watch-keeping routines
Safety routines and safety assignments
– stop and start of engines
– fuel, cooling, lubrication, and compressed air systems
– operations surveillance and procedures
– bilge pump and ballast systems, fire and emergency pumping systems
– watch-keeping procedures on deck and in the engine department
– giving commands, internal communication and alarm systems
– understanding of ships’ security organizations
– issues that affect health, safety and functional ability
– measures to protect the marine environment,
– occupational safety and other safety aspects of work on deck and in the engine department
– safety in the operation of boilers and other heat sources
– the fundamentals and main components of hydraulics and pneumatics and their handling
– use of traditional tools and machines, maintenance and simple repair work
– ensure good order and well-being in the working environment
– participation in the maintenance of various functions at different departments on board

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt ansvarig lärares anvisning

Attendance requirements

Mandatory attendance or according to instructions

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och praktiska övningar samt skriftlig/muntlig tentamen.

Active participation and/or written/oral final exam

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Course materials

Copied materials

Förkunskaper

S4501071-1 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.1

Prerequisites

S4501071-1 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.1

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet. G eller U (Vid godkänd validering används vitsordet Godkänd).

Documentation

Grade is entered in the transcript. Pass or Fail

Arbetsformer

4 timmar inledande undervisning i klassrum.
4 dagars vistelse ombord på skolfartyg, vaktgång på skolfartyg, teoretisk undervisning

4 hours introduction in class
4 days stay onboard the training vessel, watch-keeping onboard, theoretical teaching

Övrigt

Kursen förverkligas tillsammans med S4501071-1 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.1 samt (S0501041) Bryggrutiner och vakthållning.

Additional information

The course is organized in conjunction with S4501071-1 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.1 as well as S0501041 Bridge Routines and Watch-keeping

Utskriven 16 augusti 2022 kl 06:49