Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Skolfartyg 1.1

Kurskod S4501071-1
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– känna till de procedurer en familiarization innebär.
– ha en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kunna utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyg till sjöss och i hamn.
– kunna bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning och hålla lämplig utkik genom både syn och hörsel.
– klara av det sociala livet ombord.
– kunna ta emot roderkommandon och styra ett fartyg enligt anvisning samt hålla henne på stadig kurs.
– kunna utföra manskapsarbeten i anslutning till fartygets förtöjning och losskastning samt vid ankring, bogsering och tagande/lämnande av lots med beaktande av den personliga säkerheten och risker i arbetet.
– känna till placeringen och användningen av räddningsutrustningen ombord.
– känna igen de alarmsignaler som används ombord.
– känna till de mest använda termerna om fartygsutrymmena ombord.

Learning Outcomes

Upon completion of the course, the student must have the following competence, in accordance with STCW-2010
A-II / 4 Rating Forming Part of a Navigational Watch (RFPNW) (+ B-II / 4), A-VI / 1-4 Occupational safety and ship as a social environment and II / 4 2.2.2 and III / 4 2.2.2 Learning at work (supervised internship)
– know the procedures included in a familiarization process.
– have a general view of the work as a member of the ship community and be able to perform the watchman’s duties on ships at sea and in port.
– contribute to the monitoring and control of safe watchkeeping and keep an appropriate outlook through both vision and hearing.
– manage social life on board.
– be able to receive rudder commands and steer a ship as instructed and keep it on a steady course.
– be able to carry out work in connection with the mooring and unloading of the vessel, as well as anchorage, towing, and taking / leaving pilot, taking into account the personal safety and risks at work.
– know the location and use of the rescue equipment on board.
– recognize the alarm signals used on board.
– be familiar with the most widely used terms of vessel spaces on board.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– olika fartygstyper och fartygsdelarnas benämning
– familiarization på ett fartyg
– rorsmans och utkikens uppgifter
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– utföra ett korrekt vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– användning av magnetkompass och gyrokompass vid styrning
– roderkommandon på svenska och engelska
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– ankring, förtöjning och losskastning med hänsyn till den personliga säkerheten
– hantering av kastlina och fartygets förtöjningsutrustning
– bogsering
– tagande och lämnande av lots
– riggning av lotslejdare
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till arbete som vaktman på däck
– åtgärder till skydd för den marina miljön
Kursen är utformad med beaktande STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Contents

– the structure of the ship community
– different types of vessels and the names of the vessels
– familiarization on a ship
– helmsman and lookout tasks
– watchman’s duties at sea and in port
– perform a correct change of guards
– commands, internal communication and alarm system onboard ships
– use of magnetic compass and gyro compass when steering
– rudder commands in Swedish and English
– autopilot and manual control and switching between them
– anchorage, mooring and unloading with regard to personal safety
– handling of heaving lines and ship mooring equipment
– towing
– taking and leaving of pilot
– rigging of pilot ladder
– occupational safety, etc. safety aspects in connection with work as a guard on deck
– measures to protect the marine environment,
The course is designed with regard to STCW-2010
A-II / 4 Rating Forming Part of a Navigational Watch (RFPNW) (+ B-II / 4), A-VI / 1-4 Occupational safety and ship as social environment and II / 4 2.2.2 and III / 4 2.2.2 Learning at work – applicable parts.

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning.

Attendance requirements

Mandatory attendance or according to instructions.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Bedömning av deltagandet i övningar samt teoretisk tentamen.

Assessment of participation at exercises as well as a final exam.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier

Course Materials

Copied materials

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet.

Documentation

Graded entered in the transcript.

Arbetsformer

Vistelse på övningsfartyg
Teoretisk undervisning samt övningar i losskastning, förtöjning samt ankring. Vaktgång på bryggan som utkik och rorsman.

Methods

Practice onboard a training vessel. Theoretical teaching as well as exercises in unmooring, mooring and anchorage. Watchkeeping on the bridge as lookout and helmsman.

Övrigt

Målet förverkligas i samarbete med S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2 samt Bryggrutiner & vakthållning (S0501041)

Other

The course is organized in conjunction with S4501071-2 Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.2 as well as S0501041 Bridge Routines and Watch-keeping

Utskriven 16 augusti 2022 kl 07:31