Sjökapten – Trim, stabilitet och stress 1

Kurskod S1622052
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Section A-II/1 och A-II/3
– kunskap om metoderna för bibehållande av säkert trim och god stabilitet och förstår relevanta sjövärdighetsbestämmelser.
– har förmåga att övervaka att ett fartyg upprätthåller bra stabilitet, trim och stress under alla lastkonditioner både till sjöss och i hamn.
– har förståelse för hur skada på en avdelning, som springer läck, inverkar på trimmet och stabiliteten samt har förmåga att vidta motaktioner i dylika situationer.

Innehåll

– initialstabilitet; definition av metacentrum, metacenterradie och metacenterhöjd
– hydrostatiska data och användning
– bestämning av tvärskeppsmetacenterhöjden
– krängnings- och rullningsprov
– djupgåendeförändring vid densitetsförändring
– trimmets inverkan på djupgående
– färskvattenavdraget
– tillåten nedlastning vid olika densitet
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– långskeppsstabilitet och trimberäkningar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet – olika metoder
– stabilitetsbestämmelser
– fartygs läckstabilitet
– allmänt om stabilitet vid läcka
– stress
Kursen är utformad med beaktande av STCW 2010 Sektion A-V/2.2.4. (förtrogenhetsutbildning för roro-passagerarfartygssäkerhet) med bestämmelser om förståelse för krav och begränsningar beträffande stabilitet och stress.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Åsgård, M. (????). Fartygsstabilitet: kompendium.

Derrett, D.R. (1992).Trim och stabilitet för sjökaptener och styrmän. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Enligt lärarens anvisningar.
Lastlinjekonventionen.
Sjöfartsstyrelse. (1986). Stabilitetsbestämmelser för fartyg 1972/1985. Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen
SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. (2001). (Valda delar). London: IMO

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Dataprogram, Excel, On-Board NAPA

Förkunskaper

[S1621042] Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsexempel

Utskriven 16 augusti 2022 kl 06:27