Sjökapten – Navigation 4 - Terrester navigation

Kurskod S1551053-1
Studiepoäng 4
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/2:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
– Kunna planera och utföra en sjöresa
– Kunna utföra storcirkelberäkningar samt beräkna tidsåtgång för en resa
– Bestämma position med olika hjälpmedel med beaktande av deras noggrannheter
– Kunna kontrollera kompasser med terrestra och astronomiska hjälpmedel och metoder
– Ha en uppfattning om operativa aspekter och funktioner när det gäller modern navigationsutrustning
– Kunna använda radar och optiska metoder för att navigera i trång farled, i mörker samt i nedsatt sikt
– Känna till fartygstrafikservicens (VTS) olika ansvarsområden och funktioner
– Känna till lagstiftning och procedurer kring ballastvattenbyte

Skills in accordance with STCW-2010 sections A-II/2:
After completion of course, the student should:
– Be able to plan a voyage and conduct navigation
– Be able to conduct great circle calculations and calculate duration of a voyage
– Determine position by any means taking the accuracy of resultant position into account
– Be table to determine compass errors with astronomical and terrestrial means
– Have an understanding of operative aspects and functions concerning modern navigational equipment
– Be able to use radar and optical means to navigate in narrow fairways, darkness and restricted visibility
– Have a knowledge of responsibilites and functions of Vessel Traffic Service (VTS)
– Have a knowledge of legislation and procedures concerning exchange of ballast water

Innehåll

– Reseplanering beaktande trånga farleder, väder, is, nedsatt sikt, trafiksepareringar, fartygstrafikservice (VTS) samt områden med tidvattenströmmar
– Repetition av Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Loxodromberäkningar med Mercators metod (växande metoden)
– Storcirkelberäkningar: Från- och tillseglad kurs, storcirkeldistans, kordasegling samt vertexberäkning
– Beräkning av tidsåtgång i olika tidsformat
– Meteorologisk fartygsvägledning (Weather Routeing)
– Olika symboler och begrepp gällande trafiksepareringar
– VTS-begrepp: Rapporter, Navigationsassistans, Fartygstrafikreglering, ansvarsfördelning
– Kompasskontroller med hjälp av terrestra och astronomiska metoder
– Solens synliga uppgång samt solen i sanna horisonten
– Integrerade bryggsystem i navigationen
– Använda elektronisk bäringslinjal (EBL) och avståndsring (VRM) i skärgårdsnavigering samt optiska svängmärken
– Olika fastslagna områden för byte av ballastvatten
– Olika metoder för ballastvattenbyte

– Voyage planning paying regard to narrow fairways, weather, ice, restricted visibility, Traffic Separation Schemes (TSS), Vessel Traffic Service (VTS) and also areas with tidal currents
– Repetition of Zone Time (ZT), Standard Time (StdT), Solar Time (ST), Mean Solar Time (MT) and Greenwich Mean Time (GMT)
– Rhumb line calculations with Mercator sailing
– Great circle calculations: initial and final course, distance, chord sailing and also calculation of Vertex
– Calculation of time consumption with different time formats
– Meteorological Weather Routing
– Different symbols and concepts regarding traffic separations
– VTS concepts: Information Service (INS), Navigational Assistance Service (NAS), Traffic Orgnization Service (TOS), responsibilities
– Compass controls with terrestrial and astronomical means
– Visible sunrize and sun in true horizon
– Integrated systems in navigation
– Use of Electronic Bearing Line (EBL) and Variable Range Marker (VRM) in piloting and also optical lines of turn
– Different designated areas for ballast water exchange
– Different methods for ballast water exchange

Närvaro

4,5 sp 60 timmar navigation + 12 timmar på skolfartyg
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.

Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Navigation: NAV. 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen.

IMO. (2011 eller senare). STCW : International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, including 2010 Manila Amendments, STCW Convention and STCW Code. London: IMO Publication.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm: Jure.

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare.

IMO. (2001 eller senare). SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. London: IMO Publication.

Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket (Väylä).

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen
Hänvisningar till lagar och förordningar på internet

Användbara websidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
http://www.sjofartsverket.se/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office
http://imo.org

Förkunskaper

Sfärisk trigonom
Navigation 1
Navigation 2
Navigation 3
Nautiska instrument 1
Nautiska instrument 2
Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, olika räkneuppgifter samt fallstudier.
Kursen avslutas med skolfartyg.

Utskriven 23 juli 2019 kl 19:42