Sjökapten – Navigation 2

Kurskod S1532042
Studiepoäng 6 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Uppvisa en god förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av landmärken, elektroniska navigationshjälpmedel, navigationshjälpmedel inkluderande fyrar, båkar och bojar samt dödräkning med beaktande av vindar, tidvatten, strömmar och beräknad fart.
God kunskap om farleder, sjökortsprojektioner och god förmåga att använda sjökort och publikationer såsom seglingsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande, radionavigationsvarningar och ruttinformation för fartyg (Ship´s routeing).
Utröna och beakta fel för gyro- och magnetkompasser genom att använda tabeller och terrestra hjälpmedel.
Planera och utföra grundläggande ruttplanering för kustnära områden samt till havs.
Goda kunskaper om och förmåga att använda skeppsdagboken.
Utföra beräkningar enligt medellatitudsmetoden.
Ha en grundläggande kunskap om Fartygstrafikservice (VTS).

Innehåll

Navigation:

– sjökort (Mercator, Gauss samt gnomonisk projektion)
– Säkerhetsanordningar: fyrar och sjömärken
– bestickföring
– avdrift och ström
– terrester positionsbestämning
– Ruttplanering med beaktande av trånga farleder, väder, is, nedsatt sikt, trafiksepareringssystem, fartygstrafikservice (VTS), tidvattenströmmar.
– positionens tillförlitlighet
– fartbestämning
– bestickräkning enligt medellatitudsmetoden
– nautisk litteratur: lotsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande
– skeppsdagbokens juridiska betydelse samt ifyllnad
– Relevanta farledsbegrepp

Närvaro

3,75 sp 60 timmar navigation
0,75 sp skolfartyg (skärgårdsnavigering)
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundideér.Mariehamn:Sjöfartsgeofysiska sällskapet, Åland (Uppsala: Kph Trycksaksbolaget)
Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.
Relevanta föreskrifter från Trafiksäkerhetsverket samt från Trafikverket.
Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare
SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001). London: IMO.
Internationella sjövägsreglerna.
STCW 2010 : STCW convention, resolutions of the 1995 conference : STCW code : including 2010 amendments. (2011). London : IMO.
Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm:Jure (Stockholm: Elander)

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen

Användbara websidor:
http://www.trafi.fi/merenkulku/sv
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx
http://www.johnnurminenmarine.com/se/

Förkunskaper

S1531032 Navigation 1
S4521032 Fartygsförlagd befälspraktik enligt programansvarigs anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter, skolfartygsövningar

Utskriven 20 maj 2019 kl 06:13