Sjökapten – Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsregler

Kurskod S1531042-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Grundläggande kunskap om innehåll, tillämpning och intention när det gäller de internationella sjövägsreglerna.
Grundläggande kunskap om principerna för vakthållning ombord.

Learning outcomes:
Basic knowledge of content, application and intent with regard to the international regulations for preventing collisions at sea.
Basic knowledge of principles of watchkeeping onboard

Innehåll

– internationella sjövägsregler
– vakthållning
– olika fall av trafiksituationer

Contents
-The international regulations for preventing collisions at sea
-Watchkeeping
-Case-studies of traffic situations

Närvaro

Minst 50 % jämnt fördelad över kursen.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2011: [internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, anslutande myndighetsföreskrifter samt utdrag ur sjölagen och andra relevanta författningar]. (2011). (19. uppl.) . Stockholm: Jure., eller motsvarande.
Trafikministeriets beslut om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1257/1997). Hämtad från FINLEX: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1997/19971257

Förkunskaper

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, CBT

Utskriven 11 december 2019 kl 10:25