Sjökapten – Navigation 1, terrester navigation

Kurskod S1531042-1
Studiepoäng 3
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunna uppvisa en grundläggande förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av landmärken, navigationshjälpmedel inkluderande fyrar, båkar och bojar samt dödräkning med beaktande av vindar, strömmar och beräknad fart.
Ha en grundläggande kunskap om och förmåga att använda sjökort och publikationer såsom seglingsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande, radionavigationsvarningar och ruttinformation för fartyg.
Utröna och beakta fel för gyro- och magnetkompasser genom att använda tabeller.
Planera och utföra grundläggande ruttplanering för kustnära områden samt till havs.
Grundläggande kunskaper om och förmåga att använda skeppsdagboken.

Learning outcomes
Skill in accordance with STCW 2010 sections A-II/1, A-II/3:
After completion of the course, the student should be able to:
Demonstrate a fundamental ability to determine the ship’s position using landmarks, navigational aids including lighthouses, beacons and buoys, and dead reckoning with regard to winds, currents and estimated speed.
Basic knowledge of and ability to use nautical charts and publications such as sailing directions, notices to Mariners, radio navigational warnings and route information for ships.
Explore and consider the error of gyro and magnetic compasses by using tables.
Plan and perform basic route-planning for coastal areas and at sea.
Basic knowledge of and ability to use the ship’s log-book.

Innehåll

– Jordens gradnät inklusive begreppen nautisk mil, loxodrom samt storcirkel
– sjökortsprojektioner och sjökortens ramtexter
– avläsning och utsättning av kurs och distans
– avläsning och utsättning av bäring och avstånd
– beräkning av tid, fart och distans
– Beräkningar av latitud- och longituddifferenser
– säkerhetsanordningar: fyrar och utprickning
– missvisning, deviation, gyrofel
– rättelser av kurser och bäringar från magnet- och gyrokompasser
– skeppsdagbokens ifyllnad
– ortlinjeteori med tillämpningar
– landhöjningens och vattenståndets inverkan på säker navigation
– Fartygstrafikservice och ruttsystem (grundläggande)
– grundläggande ruttplanering
– avdrift och ström (introduktion av begreppen)
– Sjökortsövningar

Contents:
– earth coordinate system in charts including the concepts of nautical mile, rhumb line and great circle
– chart-projections -scales and frame texts
– reading and entering course and distance from/to the chart
– reading and entering bearing and range from/to the chart
– calculation of time, speed and distance
– calculations of difference in latitude and longitude
– lighthouses bouys and marks
– magnetic- and gyro- variation
– corrections of course related to magnetic- and gyro-compasses
– entries in ship’s logbook
– position line theory and application
– land-rise and sea-water level and their impact on safe navigation
– vessel traffic service and routeing systems (basic)
– basic route-planning.
– current and leeway (introduction of concepts)
– chart exercises

Närvaro

Minst 75 % jämnt fördelad över kursen.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

International Maritime Organization. (2014). SOLAS, consolidated edition 2014: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988 : articles, annexes and certificates. (Sixth edition.). London: IMO.

International Maritime Organization. (2011). STCW including 2010 Manila amendments: STCW Convention and STCW Code. (2011 ed.). London: IMO.

Navigation. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm: Jure Förlag

Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket.

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen

Användbara webbsidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx

Förkunskaper

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter

Utskriven 16 augusti 2022 kl 06:59