Sjökapten – Sjöfartsengelska 4

Kurskod S1322043
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutade studier i Sjöfartsengelska 1-3 har den studerande färdighet i enlighet med STCW (2010) Kapitel II sektion A-II/1 och Kapitel IV, sektion A-IV/2.
Adekvat kunskap i engelska språket som möjliggör användning av sjökort och nautiska publikationer, att förstå meteorologisk information och meddelanden beträffande fartygets säkerhet och drift samt att utföra befälets arbetsuppgifter också med en flerspråkig besättning, inklusive förmåga att använda och förstå ”IMO Standard Marine Communication Phrases”.

Innehåll

”Rederier: ta fram fakta, sök job, arbetsansökan, CV och en arbetsintervju. Görs i samarbete med näringslivet.
Shipping companies: find out information, apply for a job, a job application + CV, interviews. In corporation with the industry of shipping.

”Affärsbrev: struktur, öppna och avsluta ett dokument.
Correspondence: structures: openings, closings.

”Grammatik: passiv.
Grammar: passive voice

”Formella brev: en förfrågan, svar, en beställning, bekräftelse, reklamation, svar på reklamation.
Formal letters: enquiry, response, placing an order, letter of confirmation, making a claim, letter of apology.

”Rapporter.
Report writing.

”Fartygsdokument: vokabulär.
Ship´s documents: vocabulary

”Möten: formella möten, vokabulär.
Vocabulary & procedure for formal meetings

”Juridiska & andra sjöfartstexter.
Maritime law and other maritime texts.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt grupparbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

– Kluijven, P. C. van. (2003). The international maritime language programme : maritime communication, general ship’s knowledge, engineering, navigation, safety, documents, correspondence and grammar: an English course for students at maritime colleges and for on-board training, SMCP included. Alkmaar : Alk & Heijnen.
– Annat lämpligt material.

– Högskolan tillhandahåller: Videofilmer. Digitala ordböcker.

Förkunskaper

Sjöfartsengelska 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Grupparbeten, diskussioner samt skriftliga uppgifter.

Övrigt

Kursen integreras delvis med kursen Fartygsadministration och ekonomi.
Twinning with the course Ship administration and account.

Utskriven 12 december 2019 kl 15:26