Sjökapten – Derivata och integral

Kurskod S0404023
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– vara förtrogen med olika typer av matematiska funktioner och förstå innebörden av begreppen derivata och integral.
– kunna lösa extremvärdesproblem med nautisk inriktning
– kunna derivera och integrera enkla funktioner och förstår symbolspråket.
– Kunna använda programmet MathCad för att lösa mera avancerade uträkningar med derivata och integral
– förstå de grafiska sambanden mellan böjmoment och skärkraft, samt sambanden kring GZ-kurvan.
– förstå hur derivata och integral kan tillämpas i tekniska system ombord.

Innehåll

– Genomgång av linjära funktionen, polynomfunktioner, potensfuntioner, trigonometriska funktioner
– grafisk derivering och numerisk derivering
– analytisk derivering med tillämpning på extremvärdesproblem
– grafisk integrering ; grafisk jämförelse mellan derivata och integral
– analytisk integrering av enkla funktioner

Nautiska tillämpningar:

– GZ-kurvan, grafiska beräkningar och jämförelser
– tvärkraft, böjmoment, grafisk derivering och integrering
– Extremvärdesproblem på nautiska frågeställningar

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Obligatorisk närvaro på datorövningarna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och räknade hemuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Matematik 4000. Kurs C och D. (2009). Stockholm: Natur o Kultur.

Kompletterande övningar bl.a. med nautisk inriktning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram: MathCad och Excel

Förkunskaper

Matematikkurserna på operativnivå

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar med funktioner på papper och med datorprogram MathCad och Excel.
Hemuppgifter

Utskriven 13 november 2019 kl 05:23