Sjökapten – Grundkurs i juridik

Kurskod Y020302
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– ha en helhetsbild av det finska rättssystemet
– vara bekant med de centrala juridiska begreppen
– kunna ta ställning till enklare juridiska problem och förstå enklare juridiska
texter.

Innehåll

Rättssystemets indelning
Centrala juridiska begrepp
Allmän avtalsrätt
Köprätt
Skadestånds- och ersättningsrätt
Inomstatlig och internationell rätt
Juridisk tolkning
Rättstillämpningen i praktiken-processrätt

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar av; Inledning till Finlands rättsordning, del I och II, Timonen (red.)
I tillämpliga delar L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29)
SkadeståndsL (412/74)
KöpL (355/87)

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.
Kursen bedöms enligt skala underkänd, godkänd, väl godkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar och diskussion i grupper.

Utskriven 13 november 2019 kl 05:31