Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - skolfartyg 3.2

Kurskod S4521052-9
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Självständigt och genom samarbete genomföra bryggbefälsvakt
Praktisk tillämpning av COLREG och andra Sjötrafik föreskrifter
Bryggvakt samarbete
Kunna framföra fartyget säkert genom terresternavigation samt radar tillämpning
Kunna använda tillgänglig bryggutrustning efter behov
Förstå nyttan med god bryggvakt dokumentering
Både intern och extern kommunikation
Samarbete med VTS och andra myndigheter genom VHF kommunikation
Känna till betydelsen av användningen av checklistor

Contents

Uppgörande av ruttplan
Hållande av bryggbefälsvakt
Loggboksförande
Terresternavigation och positionbestämning med hjälp av sjömärken samt annan teknisk utrustning
Uppträdande vid navigering i skärgård och i öppet vatten i olika siktförhållanden
Fartygs framförande i farled samt trafikseparations system
Utförande av vaktbyten
Praktiskt utförande av VHF trafik genom kommunikation med VTS och andra fartyg
In & utgående hamntrafiksituationer
Eventuell ankring
Genomgång av checklistor för avgång och ankomst till hamn

Attendance

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivitet under genomförande övningsmoment

Material

Internationella sjövägsreglerna COLREG
Tillämpbara Sjökort efter navigationsövningsområde
Övrig tillämpbar brygglitteratur (Skeppsdagbok, fyrlista, VTS-direktiv mm.)

Prerequisite

Navigation 1
Navigation 2

Documentation

Vitsord antecknas i kurskortet

Teaching methods

Bryggvakthållning på skolfartyg i aktiv drift

Utskriven 14 juli 2020 kl 22:06