Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, skolfartyg 3.1

Kurskod S4521052-6
Studiepoäng 1/2
Goals

Förstå betydelsen av att genomföra avgångs/ankomst checklista
Kunna utföra avståndsbedömning
Förstå meningen med fartanpassning vid manövrering
Praktiska manövreringsövningar till kaj, både med fören och aktern till kaj
Säkert kunna byta manöverplats på bryggan/bryggvinge
Känna till avdrift och ström- och virvelpåverkan
Praktisk användning med sjöradiokommunikation
Kunna anpassa fartyget med positionsplaceringsmanövrering i skärgård

Contents

Genomföra olika checklistor som behövs för säkert genomförande manövreringsarbete
Praktiska avståndsbedömningar vid manövrering av fartyg
Praktiska manövreringsövningar till och från kaj med skolfartyg

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivt deltagande samt genomförande av övningsmomenten

Material

Checklistor, Sjökort och annan tillgänglig brygglitteratur

Prerequisite

Skolfartyg 1.1, Skolfartyg 1.2, Skolfartyg 1.3, Manövreringsteori

Documentation

Antecknas i studiekortet

Teaching methods

Praktiska manövreringsövningar på skolfartyg

Utskriven 14 juli 2020 kl 21:48