Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik - Segelfartygspraktik

Kurskod S4501071-4
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– insikt i livet ombord på ett fartyg med organisation och ansvar för sin uppgift, samarbete och nära samvaro med övrig besättning
– grunderna i sjömansarbete, underhåll, vakttjänst till sjöss
– deltagit i arbete med mathållning, städning etc
– fått känna på väder, vind, hav och skärgård
– fått göra studiebesök för att belysa skärgårdskultur och maritima sektorn
– grundlagt förståelsen för hur ett fartyg med stora ytor projicerade mot vinden påverkas av denna.

Learning Outcomes
After completion of the course the student is expected to have:
– Understanding of the life onboard a ship with organisation and responsibility for one’s own task, cooperation
and close companionship with the rest of the crew
– Basics of seamanship, maintenance, watchkeeping at sea,
– Participated in food keeping, cleaning etc.
– Experienced weather, wind, sea and archipelago
– Made an educational visit illustrating the culture of the archipelago and the maritime sector
– Basic understanding of wind-effect on a vessel with large surfaces projected to the wind

Innehåll

– Delta i förtöjningsarbete, knopa, splitsa, underhålla fartyget, matlagning, segel-hantering och -manövrering .
– Stå till rors
– Navigera med handledning
– Vara utkik
– Enkel undervisning och instruktion hålls i berörda ämnen
– Kultur och tradition är viktiga i sammanhanget.

Contents
– Participation in mooring, knot-tying, splicing, maintenance of the ship, cooking, handling and manoeuvering of sails
– Steering
– Navigation under supervision
– Executing lookout duties
Basic teaching and instructing is done on relevant subjects. Culture and tradition play an important part in the context.

Närvaro

Obligatorisk när kursen hålls.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande. Utfört tilldelade uppgifter enl. instruktioner.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort som praktik.

Arbetsformer

Resa med segelskuta.
Trip with a sailing ship

Utskriven 16 augusti 2022 kl 06:09