Sjökapten – Kemi för däcksbefäl

Kurskod S0442022
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha grundläggande kemikunskaper
– självständigt kunna söka ny kunskap inom området
– förstå sådana kemiska begrepp som har koppling till däcksbefälets arbetsområden.

Innehåll

Atomers och molekylers byggnad
Periodiska systemet
Kemisk bindning
Aggregationstillstånd
Allmänna gaslagen
Lösningar
Kemiska reaktioner
Syror och baser, pH
Elektrokemi
Korrosion och korrosionsskydd
Viktiga kolväten och polymerer

Närvaro

20 timmar lektioner och övningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkänd tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Henriksson,A., Johansson,A., Zetterberg, E. (2018). Syntes Kemi 1. 3 uppl. ISBN: 9789151100807
Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, demonstrationer, självstudier och eventuella inlämningsuppgifter

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:31