Sjökapten – Engelska 2

Kurskod Y031302
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– Kännedom om sin egen bransch på engelska
– Kunna analysera vetenskapliga texter på engelska
– Kunna producera en egen artikel på engelska

Innehåll

Kursen är riktad till studerande som är klar med grundstudierna och börjar få
kännedom om sin egen bransch. Kanske funderar du på lämpliga rubriker för ditt
slutarbete? Man kan förbättra sina kunskaper i skrivkonst under denna kurs. Vi
bekantar oss med två lämpliga lättförståeliga guide-böcker om hur man lättare kan
skriva vetenskapliga/akademiska essäer. Först identifierar vi de egna svårigheterna
med att komma igång, sedan analyserar vi ett par lättare vetenskapliga texter
enligt egna intresseområden, studerar med hjälp av ett urval web-guidetexter hur
vi borde skriva och till sist provar vi själv att producera en egen artikel enligt den
teori som vi upptäckt. Kursen passar utmärkt för dig som vill jobba mera
självständigt med hjälp av handledning, eftersom kontakten mellan lärarestuderande
med regel hålls via nätet, naturligtvis på engelska. Möjlighet att presentera sin essä samt analysera de övriga kursdeltagarnas texter finns. Förslag för egna projekt emottags gärna!

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Aktiv ”networking” samt en godkänd essä. Studerande kan självständigt
tillgodogöra sig det material som tilldelas och tar själv ansvar för genomgång av
kursen samt håller regelbundet kontakt med kursledaren. Essän är skriven enligt
kursens målsättning och godkänd.

Kurslitteratur och studiematerial

– Björk & Räisänen: Academic Writing. A University Writing Course.
– Crème & Lea: Writing at University. A guide for students
– Ett urval www-sidor
– Fakta artiklar enligt eget intresseområde
– Kursledarens frågeställningar
– Ordböcker

Förkunskaper

Engelska 1 (Y031202)

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms på skalan Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd (Vid validering
används vitsordet Godkänd).

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:28