Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik

Kurskod S4521032
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått:
– tillfälle att tillämpa, vidmakthålla och utveckla redan erhållna kunskaper
– en bas för fortsatta studier
– praktik för erhållande av behörighet enligtStatsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ( 166/2013 ) inklusive ändringar.

Den studerande skall ha totalt 6 månader (180 omborddagar) handledd praktik som befälselev i enlighet med STCW 2010 regel II/1, II/3 sektion A-II/1 och A-II/3 samt regel I/6 sektion A-I/6. Praktiken sker i ett eller flera avsnitt.

Innehåll

Under praktiktiden skall den studerande följa med styrmans arbete ombord. Den studerande tillämpar i praktiken de färdigheter, som han/hon har inhämtat i den kursbundna undervisningen. Uppgifter utförs i enlighet med en godkänd praktikbok. Uppgifterna omfattar ett antal projektuppgifter.
Den praktikansvarige ombord skall utse handledare för den studerande.
Praktikansvarig ombord och handledaren ger den studerande stöd och praktisk vägledning i arbetet med uppgifterna i praktikboken. Handledaren bekräftar att uppgifter har utförts på ett riktigt sätt. Praktikansvarig ombord ger intyg över praktikperioden.
Den studerande skall under praktikperioden särskilt öva och reflektera över sjövägsreglerna.

Närvaro

Enligt praktikavtal med ett rederi.
Praktiken förläggs i flera etapper. Den första praktikperioden förläggs mellan årskurs 2 och 3.
Praktiken förläggs i minst två etapper. Den första praktikperioden förläggs mellan årskurs 2 och 3.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Avlagd praktik noteras i praktikboken samt studiepoäng antecknas i studiekortet.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book for Officers in Charge of a navigational watch (Deck Cadets), International Shipping federation

Därutöver får den studerande ett antal projektuppgifter, som ska utföras under praktiktiden

Förkunskaper

180 dagar manskapspraktik eller enligt praktikansvarigs bedömning.

Dokumentering

Avlagd praktik noteras i praktikboken samt studiepoäng antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Befälspraktik utförs på handelsfartyg > 500 GT i utrikesfart

Utskriven 13 november 2019 kl 06:03