Sjökapten – Fartygsförlagd utbildning och praktik

Kurskod S4501031
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha
– praktisk kunskap om arbetet och livet ombord (fartygsmiljöpraktik).
– fått tillfälle att tillämpa, vidmakthålla och utveckla redan erhållna kunskaper
– fått en bas för fortsatta studier
– praktik för erhållande av behörighet enligt Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ( 166/2013 ) inklusive ändringar.
Den studerande skall ha totalt 6 månader (180 omborddagar) praktik i
manskapsuppgifter. De 60 första dagarna skall för erhållande av behörighetsbrev för vaktman, däck skall fullgöras i däcksavdelning.

Innehåll

Under praktiktiden skall den studerande delta i manskapsarbetet ombord. Den
studerande utför också uppgifter i en godkänd praktikbok.
Den praktikansvarige ombord skall utse handledare för den studerande.
Praktikansvarig ombord anvisar den studerande till hans/hennes arbetsuppgifter
och ansvarig arbetsledning ombord och ger den studerande stöd och praktisk
vägledning i arbetet med uppgifterna i praktikboken.
Praktikansvarig skall regelbundet, med hjälp av praktikboken, följa med den
studerandes praktik och se till att den studerande får möjlighet att utföra
uppgifterna i praktikboken. Den studerande skall förete praktikboken för
praktikansvarig minst en gång per vecka och alltid på begäran.
Praktikansvarig eller handledaren bekräftar att uppgifterna har utförts på ett riktigt
sätt. Den praktikansvarige ombord ger intyg över praktikperioden.
Den studerande skall ges möjlighet till styrövningar.

Närvaro

Enligt praktikavtal med ett rederi.
Praktiken förläggs till vårterminen under årskurs 1.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Resultatet bedöms i takt med att praktiken fortskrider, på basen av ifylld praktikbok.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book for Officers in Charge of a Navigational Watch (Deck Cadets), International Shipping Federation

Förkunskaper

Godkända kurser på driftsnivå

Dokumentering

Avlagd praktik noteras i praktikboken samt studiepoäng antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Manskapspraktik utförs på handelsfartyg > 500 GT i utrikesfart. I första hand utförs
praktiken på lastfartyg.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:53