Sjökapten – Tankoperativ säkerhetskurs för gasfartyg

Kurskod S3860013
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap enligt STCW 2010 Sektion A-V/1, Sektion B-V/1 paragraf 22-34 :
– kunskap om gastanksäkerhet som förutsätts av befälhavare, överstyrman och övrig personal med direkt ansvar för lastning, lossning och omvårdnad vid överföring och hantering av last på gastankfartyg.

Innehåll

– Olika gastyper – terminologi
– Gastransport och lagring , gastankfartygstyper
– Konstruktion av gastankfartyg
– Kemiska och fysikaliska egenskaper hos gaslaster
– Hälsorisker och brandsäkerhet
– Lasthanteringssystem på gastankfartyg
– Kylning
– Lastoperationer
– Lastrapporter och lastberäkningar

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftligt prov och bedömning av aktivitet under lektionerna.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning för praktiska övningar

Förkunskaper

Orienteringskurs för tankfartyg enligt STCW A-V/1, 1-7

Dokumentering

Över godkänd kurs ges kursintyg på svenska och engelska och
kursvitsord införs i studiekortet. Godkänd eller underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och exempel på tillämpningar

Utskriven 21 november 2019 kl 12:03